Afkondigingen


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Slingerland uit Almkerk zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar mevr. Breure uit de Zellebergen. Fijn dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Vanaf vandaag zal er weer tijdens de dienst worden gecollecteerd. Zoals vanouds drie collectes. De eerste collecte is voor het Binnenlands diaconaat van Kerk in Actie. De tweede voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 19 maart begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Petra de Nooij uit Den Haag.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 103c vers 1 en 2.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toeGoedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar - de Mos zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging naar Peter van Es. We wensen hem van harte beterschap toe.

Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar kunt u ook weer de maandelijkse kaartengroet voor enkele gemeenteleden ondertekenen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. De diaconale inzameling is de voorjaarszendingscollecte van Kerk in Actie. Vandaag speciaal voor Palestina. De tweede collecte is voor kerkbeheer.

Vanmiddag is er hier in de kerk een optreden en Sing-in van ons jubilerende kerkkoor. De middag begint om half drie en na afloop is er een nazit in de Pastorije. U, als gemeenteleden bent daarbij van harte welkom.

Volgende week zondag 12 maart begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Slingerland uit Almkerk.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 906 vers 1 en 4.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar - de Mos zal voorgaan en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

Ook nemen we vandaag afscheid van Ben van Es als diaken en Gertjan Roth als ouderling/voorzitter van de kerkenraad. Hanneke Boom zal worden herbevestigd tot ouderling.

Eén van de tafelstukjes gaat ter bemoediging naar Queen Jessha. Zij heeft haar enkel gebroken en we wensen haar van harte beterschap toe. Het tweede stukje gaat als groet van de gemeente naar mw. Jansen – Withaar. Wie een bloemstukje weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije. Daar bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. De diaconale inzameling is voor de Voedselbank. De tweede collecte is voor kerkbeheer.

Woensdagavond 15 maart zal er in het kader van de 40 dagentijd een sobere maaltijd gehouden worden. U kunt zich hiervoor vóór 10 maart aanmelden door middel van het strookje in te leveren of u op te geven bij iemand van de diaconie.

Volgende week zondag 5 maart begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan wederom voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar - de Mos.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 634 vers 1.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Hette van der Leeuw uit Almere zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet en ter bemoediging van de gemeente naar mevr. Mona Nieborg. We wensen haar van harte beterschap toe. Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije. Daar bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. De diaconale inzameling is voor Stichting Leergeld. De tweede collecte is voor kerkbeheer. De diaconie heeft €2000,- overgemaakt voor hulp na de aardbevingsramp in Syrië en Turkije. Namens de kerkenraad allen heel hartelijk dank voor uw gulle giften.

Volgende week zondag 26 februari begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar - de Mos. We zullen dan met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In diezelfde dienst nemen we ook afscheid van Ben van Es als diaken en Gertjan Roth als ouderling/voorzitter van de kerkenraad. Hanneke Boom zal worden herbevestigd tot ouderling.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 71 vers 1, 8 en 13.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging naar Tonia Heeren. Zij heeft haar arm gebroken. We wensen haar van harte beterschap toe. Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Vandaag wordt er na de dienst bij de uitgang door zowel de Diaconie als ook de Kerkrentmeesters gecollecteerd voor de grote aardbevingsramp in Syrië en Turkije. U bent allen met de rampzalige gevolgen op radio en TV geconfronteerd, het leed is groot. Dus uw giften zijn hard nodig om dat leed wat te verzachten. We willen hen steunen om de kosten te lenigen om de getroffenen te helpen. U kunt uw gift ook via de bekende banknummers die op de website en in het groene boekje staan aan uw kerkelijke gemeente doneren. De helft van de opbrengst gaat via Kerk in Actie naar Syrië en de andere helft via EO Metterdaad naar Turkije. De diaconie zal dit bedrag nog ruimhartig aanvullen en zorgen voor de afdracht. Alvast bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Volgende week zondag 19 februari begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mw. Hette van der Leeuw uit Almere.

Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 147 vers 1 en 4.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Wim Lolkema uit Bergen op Zoom zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Aity en André Berends. Ook zijn er bloemen voor dhr. en mw. Roovers. Zij waren deze week 50 jaar getrouwd. Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije. Daar bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie, thee of limonade. Ook kunt u weer de maandelijkse kaartengroet voor enkele gemeenteleden ondertekenen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. De diaconale collecte is voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie, vandaag speciaal voor Pakistan. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Volgende week zondag 12 februari begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 42 vers 1 en 8.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.

Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Gerarde de Jong zal voorgaan. 

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging naar Monique Huurdeman in verband met het overlijden van haar moeder. Ook zijn er bloemen voor Bieneke de Waal die afgelopen week haar preekconsent heeft ontvangen.

Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. 

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor JOP, het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 

Volgende week zondag 5 februari begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Lolkema uit Bergen op Zoom.  

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 87 vers 1 en 2. 

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toeDe mededelingen van de Protestantse Gemeente Oudenbosch en Oud-Gastel / Kruisland. De bloemen vanuit Oudenbosch gaan naar mw. Mandemaker. We wensen haar van harte beterschap toe. Ook zijn er bloemen voor dhr. en mw. Keijzer. Ze waren afgelopen week 60 jaar getrouwd. De bloemen kunnen na de dienst bij mij worden opgehaald. De bloemen uit Oud-Gastel / Kruisland gaan als felicitatiegroet naar mevr. van Oers-van Eekelen. Volgende week zondag 29 januari begint de kerkdienst in de Protestantse Kerk in Oud-Gastel om negen uur en in Oudenbosch om half elf. In beide diensten hoopt dan voor te gaan mevr. Gerarde de Jong.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan naar Gerda en Marius van der Beek als dank voor hun inzet voor kerk en Pastorije van de afgelopen tijd. Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor de PKN ter ondersteuning van de Protestantse Gemeenten in Nederland.

Volgende week zondag 22 januari is er in deze kerk géén kerkdienst. Wel is er dan samen met de RK parochies en Oud-Gastel/ Kruisland een Oecumenische dienst om elf uur in de Basiliek. Deze zal geleid worden door pastoor Maickel Prasing en ds. Charlotte Inkelaar – de Mos. Ook de kinderen zijn daarbij van harte welkom, want er is dan ook kindernevendienst.

Over twee weken (30 januari) begint er een Alpha cursus in de Pastorije. Aan het einde van de dienst wordt er hier iets meer over verteld.

Van maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari is er i.v.m. de ‘week van gebed’ iedere avond om zeven uur in de kerk van Oud-Gastel een korte gebedsdienst. Deze is samen met de parochies van Oud- Gastel/Kruisland en Oudenbosch.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 210 vers 1 en 2.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Piet Taselaar uit Ridderkerk zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan namens de gemeente ter bemoediging naar Henk Verschoor. Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor MAF: (Mission Aviation Fellowship)

Volgende week zondag 15 januari begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 276 vers 1 en 2.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen allemaal, gemeenteleden van Oud-Gastel/ Kruisland en Oudenbosch, hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Van harte welkom en fijn om het Nieuwe jaar samen in de kerk te beginnen. Vandaag zal Charlotte Inkelaar – de Mos de dienst leiden.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Piet Gouw als dank voor zijn inzet de afgelopen tijd. Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade en men elkaar ook een gelukkig Nieuwjaar kan wensen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en een collecte voor het nieuwe zendingsproject de hoorn van Afrika: Ethiopië

Volgende week zondag 8 januari begint de kerkdienst in Oudenbosch om negen uur en in Oud-Gastel om half elf, waar dan ook de nieuwjaarsreceptie is. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Taselaar uit Ridderkerk.

Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.

Vandaag wordt de dienst begonnen met het zingen van Psalm 121 vers 1 en 2. Namens de beide kerkenraden wens ik iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe met Gods nabijheid en zegen en een goede en gezegende dienst.


Goedemorgen gemeenteleden, gasten en degenen die de dienst via de website of later via de opgenomen CD zullen beluisteren. We heten u van harte welkom bij de dienst op deze Kerstmorgen waarin ds. Harm - Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar Nico en Wil Ros. Ook zijn er bloemen voor dhr. en mw. Joosen. Zij waren afgelopen week 60 jaar getrouwd. Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na de dienst bij mij halen in de Pastorije waar u ook van harte uitgenodigd bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Het liturgisch bloemstuk zal naar Ger en Nel Blok gaan, als dank voor hun tomeloze extra inzet in deze decembermaand.

Na afloop van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het Kerk in Actie programma “Kinderen in de Knel”.

Zaterdagavond 31 december is er om zeven uur in de kerk van Oud-Gastel de gezamenlijke eindejaarsdienst waarin mw. Bieneke de Waal – van der Vlies uit Zegge hoopt voor te gaan.

Volgende week zondag 1 januari begint de kerkdienst om tien uur. Dit zal een gezamenlijke dienst zijn met Oud-Gastel / Kruisland. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar - de Mos.

Vandaag beginnen we, nadat de kaarsen zijn aangestoken met het zingen van lied 98 vers 1 en 3: Zing een nieuw lied voor God de Here.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en gezegende Kerstdagen toe.


Goedenavond en welkom allemaal, gemeenteleden van Oud-Gastel / Kruisland en Oudenbosch, gasten en degenen die de dienst via de website of later via de opgenomen CD zullen beluisteren. In deze Kerstavonddienst zal ds. Charlotte Inkelaar – de Mos de dienst leiden en het kerkkoor zal ook voor ons zingen.

Het liturgisch bloemstuk zal naar Ger en Nel Blok gaan, als dank voor hun tomeloze extra inzet in deze decembermaand.

Vanavond zal er na afloop van de dienst bij de uitgang worden gecollecteerd. De diaconale collecte is voor de Voedselbank Halderberge. De tweede collecte is voor kerkbeheer.

Morgen, eerste kerstdag begint de kerkdienst in Oudenbosch om half tien. In Oud-Gastel begint de dienst om elf uur en daar zullen ook enkele mensen zingen. In beide diensten zal ds. Harm-Jan Inkelaar voorgaan.

Zaterdagavond 31 december is er om zeven uur in de kerk van Oud-Gastel de gezamenlijke eindejaarsdienst waarin mw. Bieneke de Waal – van der Vlies uit Zegge hoopt voor te gaan.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 477 vers 1, 2 en 3: Komt allen tezamen. Daarna volgen we verder de liturgie.

Namens de beide kerkenraden wens ik u allen een goede dienst en gezegende Kerstdagen toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Van harte welkom bij de kerkdienst op deze vierde zondag van Advent waarin mw. Bieneke de Waal – van der Vlies uit Zegge zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. de Groot. Ze waren gisteren 64 jaar getrouwd. Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Door een misverstand was er vorige week geen kaartengroet. Vandaag zijn ze er wel om alsnog ondertekend te worden.

Aan het einde van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie: vandaag speciaal voor Colombia. De opbrengst van de collecte van de kerkrentmeesters van vorige week is bijgevoegd bij de collecte voor Stichting de Figurant. De diaconie heeft 500 euro overgemaakt.

Morgenavond is er hier in de kerk een kerstconcert van Hoklavier samen met ons kerkkoor. De aanvang is om acht uur en ook u bent daarbij van harte uitgenodigd.

Vrijdagavond is de Sterrentocht van de kindernevendienst. De start is om zeven uur vanuit de Pastorije. Opgeven kan vandaag nog.

Zaterdagavond is de Kerstnachtdienst samen met Oud-Gastel/ Kruisland. Deze begint om tien uur en zal geleid worden door ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Volgende week zondag, eerste Kerstdag begint de kerkdienst om half tien. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar Nadat de vierde adventskaars is aangestoken beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 98 vers 1 en 4.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.