Collecten.
 
Collecten tijdens periode van kerksluiting.
 
20-03-2020 

Onze diakenen en kerkrentmeesters willen u op deze manier informeren over de collecten tijdens de periode van kerksluiting door het coronavirus.
Bij de uitzending van de kerkdienst op 15 maart jl. hebben wij u de mogelijkheid gegeven een bankoverschrijving te doen voor de collectedoelen.
Achteraf beseffen we echter dat bankoverschrijvingen van kleine bedragen velen niet aanspreekt of moeite kost.
Daarnaast hebben velen van u collectebonnen gekocht die u nu niet kwijt kunt.
We hopen dat die later, als de diensten in de kerk weer opstarten, vanzelf hun weg zullen vinden.

Wel willen wij u vragen om, in plaats van uw bijdrage in de collectezakken in de kerk, éénmaal per maand een overschrijving te doen naar één of meer van onderstaande bankrekeningnummers, bij voorbeeld aan het einde van de maanden maart en april.

De eerste collecte is bestemd voor kerkbeheer, zoals: onderhoud en verlichting gebouwen, kosten predikanten, afdrachten aan de landelijke kerk.
De tweede collecte is voor diaconale doelen: onder andere ondersteuning van de allerarmsten, niet alleen in Nederland, financiële hulp bij rampen zoals overstromingen en hongersnood.

Onze diaconieën zullen achteraf de gelden gaan bestemmen voor de doelen die we in onze collecteroosters hebben opgenomen. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Rest ons u veel vrede, kracht en wijsheid toe te bidden voor de wereld om ons heen.
We hebben het voorrecht ons in deze onzekere tijd vast te kunnen houden aan onze Heer en Heiland en zijn Woord, waarin Hij zegt: “Ik ben die Ik ben”.
Hij kent en doorgrondt ons en weet wat we allen nodig hebben.

Namens de colleges van diaconie en kerkrentmeesters,
Erna Wijnants, Ben van Es, Ina van Eekelen en André Berends

De eerste collecte is voor kerkbeheer:
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
NL71 RABO 0373 7240 63 – Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland


De tweede collecte is voor de diaconie:
NL50 ABNA 0526 7181 96  - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
NL94 RABO 0373 7381 02  - Diaconie van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland 


Collecten tijdens normale diensten met kerkgangers.
 
In alle diensten worden drie collecten gehouden.
Tijdens de dienst worden twee collecten gehouden, te weten voor groot onderhoud aan de gebouwen en voor kerkbeheer.
De uitgangscollecte is bestemd voor diaconale doeleinden.

In bijzondere situaties (rampen, oorlogen etc.) worden in goed overleg gezamenlijke diaconale/ kerkrentmeesterlijke collecten gehouden.
De praktijk heeft bewezen dat een goed voorbereide gezamenlijke collecte vruchten afwerpt.

Tevens worden zes gezamenlijke collecten per jaar gehouden.
Voorbereidingen hiertoe worden getroffen door de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, de PR- commissie en het kerkelijk bureau.

De tafelcollecten bij het Heilig Avondmaal worden door de diaconie elk jaar voor een diaconaal project bestemd.
Rechts bij de uitgang is ook een bus voor een zendingsproject en een bloemenbus voor de wekelijkse bloemengroet aanwezig.
Alle collecten worden in de afkondigingen genoemd en eventueel toegelicht.
 collectenbonnenIndien uw bijdrage in contanten in de collectezak verdwijnt, is er geen bewijsmateriaal aanwezig en wordt een dergelijke door u opgevoerde aftrekpost door de belastingdienst mogelijk geschrapt. Om toch uw stortingen in de collectezak als aftrekpost op te kunnen voeren, zijn een aantal jaren geleden de collectebonnen ingevoerd.

Dit zijn vellen met bonnen van € 0,60 of € 1,00 per stuk. 
Indien u hiervan gebruik maakt, kunt u tijdens de dienst één of meerdere bonnen "offeren". 

U kunt deze bonnen na de dienst in de consistoriekamer kopen of bij voorkeur door vooruitbetaling op de bankrekening van de kerk. Eén vel met 20 bonnen van € 0,60 kost € 12,00 één vel met 20 bonnen van € 1,00 kost € 20,00.

Na ontvangst van uw betaling per bank worden de bonnen bij u afgeleverd. Uw bankafschrift of de getekende strook bij contante betaling zijn voldoende bewijsmateriaal voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Voor Protestantse gemeente Oudenbosch c.a.:
U kunt de collectebonnen bestellen door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met naam, adres, woonplaats, soort en aantal(len) en het totaal bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL29 RABO 0373 7269 53 o.v.v. collectebonnen.

Voor Protestantse gemeente Gastel & Kruisland:
U kunt de collectebonnen bestellen door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met naam, adres, woonplaats, soort en aantal(len) en het totaal bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373 7240 63 o.v.v. collectebonnen.

 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer